جهانى شدن بانکدارى و ضرورتهاى ناشى از آن در بانکدارى ایران
جهانى شدن بانکدارى و ضرورتهاى ناشى از آن در بانکدارى ایران

سید حسین میرجلیلى

دوره 0، شماره 2 ، مهر 1381، ، صفحه 49-70

چکیده
    جهانى شدن مالى، ادغام بازارهاى اوراق بهادار، بیمه گرى در عرصه جهانى، رژیم‏هاى نرخ ارز شناور و بانکدارى فرامرزى است. تامین مالى جهانى، واسطه گرى جهانى پرداخت، آزاد سازى تجارت خدمات بانکى، استانداردهاى ...  بیشتر