فرار مالیاتى و اندازه اقتصاد زیر زمینى ایران(با روش اقتصادسنجى فازى)
فرار مالیاتى و اندازه اقتصاد زیر زمینى ایران(با روش اقتصادسنجى فازى)

حسین صادقى؛ علیرضا شکیبایى

دوره 0، شماره 1 ، آذر 1380، ، صفحه 55-76

چکیده
  دسترسى به اطلاعات حجم اقتصاد زیر زمینى ومیزان فرار مالیاتى براى سیاستهاى کلان اقتصادى مهم است. ما در این مقاله از مجموعه و منطق فازى براى ایجاد یک سرى زمانى سالانه براى اقتصاد زیرزمینى (غیر قابل مشاهده)و ...  بیشتر