نوسانات قیمت نفت و اثر آن بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران (1386-1367)
نوسانات قیمت نفت و اثر آن بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران (1386-1367)

محسن ابراهیمی؛ ابراهیم زرینی؛ سید محمدعلی حاجی میرزایی

دوره 0، شماره 17 ، تیر 1389، ، صفحه 89-106

چکیده
  در این مطالعه نوسانات قیمت نفت و اثر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی به روش «خود رگرسیون برداری ساختاری»(SVAR)[1] با داده‌های فصلی برای قیمت‌ نفت و سایر متغیرها در دوره مذکور بررسی شده است، نتایج حاصل ...  بیشتر