تجزیه و تحلیل زنجیره‌های تولیدی و خوشه‌های صنعتی (مطالعه موردی استان خوزستان)
تجزیه و تحلیل زنجیره‌های تولیدی و خوشه‌های صنعتی (مطالعه موردی استان خوزستان)

علی اصغر اسفندیاری؛ مرضیه ساکیان

دوره 0، شماره 16 ، دی 1388، ، صفحه 129-146

چکیده
  هدف این پژوهش تجزیه و تحلیل زنجیره‌های تولیدی و خوشه‌های صنعتی با استفاده از شاخص‌های مزیت نسبی، اثر رقابتی و اثر تجمعی با روش‌شناسی تئوری رشد منطقه‌ای است. به این منظور آمار شاغلان کارگاه‌های صنعتی ...  بیشتر