اثر درآمد مختلط بر اشتغال‌زایی فعالیت‌های‌ اقتصادی
اثر درآمد مختلط بر اشتغال‌زایی فعالیت‌های‌ اقتصادی

محسن داروغه؛ حسن طایی؛ علی اصغر بانوئی

دوره 0، شماره 16 ، دی 1388، ، صفحه 65-84

چکیده
  در مقایسه با مطالعات انجام گرفته در ایران، در این مقاله تلاش شده تا نقش و اهمیت درآمد مختلط در توان اشتغال‌زایی فعالیت‌های اقتصادی در سطح گروه‌های شغلی بر اساس شبه ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 محاسبه ...  بیشتر