اثرات بازارهای مالی بر رشد بخش صنعتی در ایران
اثرات بازارهای مالی بر رشد بخش صنعتی در ایران

غلامرضا عباسی؛ حمید رضا برادران شرکاء

دوره 0، شماره 16 ، دی 1388، ، صفحه 3-22

چکیده
  از ویژگی‌های بازارهای مالی در ایران گستردگی فعالیت‌های دولتی در نظام مالی و فضای غیر رقابتی است. چگونگی دسترسی به خدمات و منابع مالی یکی از چالش‌های بخش صنعتی (صنعت و معدن) است. این پژوهش به شناخت و بررسی ...  بیشتر