نقش برون سپاری بین‌المللی منابع بر بهبود بهره‌وری کشورهای منتخب آسیا
نقش برون سپاری بین‌المللی منابع بر بهبود بهره‌وری کشورهای منتخب آسیا

سیدکمیل طیبی؛ زهرا زمانی

دوره 0، شماره 15 ، تیر 1388، ، صفحه 95-108

چکیده
  یکی از پدیده‌های گسترده جهانی شدن در دهه اخیر برون سپاری بین‌المللی منابع است، به طوری که برای صنایع دارای تولید انبوه کاربرد زیادی می‌یابد، و بهره‌وری آن را ارتقاء می‌بخشد. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری ...  بیشتر