بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری سهـام بر اساس‌ ماتریس کواریانس نوفه‌زدایی شده
بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری سهـام بر اساس‌ ماتریس کواریانس نوفه‌زدایی شده

شاپور محمدی؛ محمدعلی خجسته

دوره 0، شماره 15 ، تیر 1388، ، صفحه 33-48

چکیده
  عدم تطابق رفتار واقعی بازارهای مالی با آنچه تئوری‌های اقتصادی تحت عنوان بازارهای کارا ارائه نموده‌اند، سبب ظهور حوزه‌های مطالعاتی جدیدی مانند اقتصاد و مالی رفتاری (ترکیب اقتصاد و علوم رفتاری) و یا ...  بیشتر