بررسی مقایسه‌ای از توسعه بازار پول و رشد اقتصادی در کشورهای گروهECO , OECD
بررسی مقایسه‌ای از توسعه بازار پول و رشد اقتصادی در کشورهای گروهECO , OECD

علی طیب‌نیا؛ ریحانه صفایی

دوره 0، شماره 14 ، دی 1387، ، صفحه 31-54

چکیده
  در ایران، بخش قابل توجهی از مشارکت بازارهای مالی در رشد اقتصادی کشور، از طریق بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی رسمی و غیر رسمی و به طور کلی بازار پول صورت می‌گیرد. بر اساس مباحث نظری، نظام مالی از جمله بازار ...  بیشتر