تحلیل فضایی بیکاری در ایران
تحلیل فضایی بیکاری در ایران

محمد جواد سعادت؛ زهرا(میلا) علمی؛ نعمت الله اکبری

دوره 0، شماره 14 ، دی 1387، ، صفحه 151-176

چکیده
  در ایران، نرخ‌های بیکاری منطقه‌ای، تفاوت‌های گسترده‌ای را نشان می‌دهند. به طوری که در سال 1385، نرخ بیکاری استان سیستان و بلوچستان 5/31 درصد و استان یزد87/7 درصد بوده است. این تفاوت، در سطح شهرستان‌ها، ...  بیشتر
تحلیـل شکل‌گیـری همگرایـی اقتصـادی در منطقه خاورمیانه و شمال‌آفریقا: یافته‌های جدید
تحلیـل شکل‌گیـری همگرایـی اقتصـادی در منطقه خاورمیانه و شمال‌آفریقا: یافته‌های جدید

امید رنجبر؛ زهرا(میلا) علمی

دوره 0، شماره 13 ، تیر 1387، ، صفحه 49-68

چکیده
  فرضیه همگرایی، به رشد سریعتر درآمد سرانه کشورهای فقیر نسبت به کشورهای غنی و کاهش نابرابری درآمد بین کشورها، طی فرایند انتقال اشاره دارد. شکل‌گیری همگرایی در بین کشورها، اشکال گوناگونی دارد، که یکی از ...  بیشتر