بررسی رابطۀ بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام در ایران
بررسی رابطۀ بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام در ایران

شاپور صلواتی؛ امیر رسائیان

دوره 0، شماره 12 ، دی 1386، ، صفحه 143-163

چکیده
  یکی از مباحثی که در ادبیات مالی، مورد تحقیق و بحث و بررسی قرار گرفته است، بررسی رابطه بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، به عنوان معیار نقدشوندگی سهام و ساختار سرمایه می‌باشد. عوامل مختلفی در ...  بیشتر