بررسی رابطه علیت بین هزینه‌ها‌ و درآمدهای دولت
بررسی رابطه علیت بین هزینه‌ها‌ و درآمدهای دولت

سعید کریمی؛ محمد علیزاده

دوره 0، شماره 11 ، تیر 1386، ، صفحه 147-165

چکیده
  هدف این مقاله بررسی رابطه علیت بین هزینه‌های ‌جاری و کل هزینه‌های دولت با درآمدهای دولت در اقتصاد ایران برای دوره (84-1357) است. در این تحقیق با بکارگیری آزمون ایستایی و هم‌چنین با استفاده از ARDL و مدل تصحیح ...  بیشتر