برآورد تابع مصرف در شرایط عدم اطمینان در ایران (1338-1384)
برآورد تابع مصرف در شرایط عدم اطمینان در ایران (1338-1384)

احمد جعفری صمیمی؛ علیرضا امین‌خاکی

دوره 0، شماره 11 ، تیر 1386، ، صفحه 132-146

چکیده
  هدف این مقاله بررسی تأثیر شاخص‌های عدم اطمینان بر روی رفتارمصرفی خانوار در اقتصاد ایران طی سال‌های 1384-1338 می‌باشد. برای این منظور از شاخص‌های عدم اطمینان نرخ بیکاری، رشد انتظاری درآمد، قدر مطلق انحراف ...  بیشتر