رابطة اطلاعات مالی و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام
رابطة اطلاعات مالی و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام

احمد احمد‌پور؛ امیر رسائیان

دوره 0، شماره 10 ، دی 1385، ، صفحه 29-48

چکیده
  تأثیر اطلاعات مالی بر رفتار بازار سهام یکی از موضوعات اصلی تحقیق در حسابداری و امور مالی است. تحقیقات زیادی در مورد تأثیر اطلاعات مالی بر قیمت سهام و تصمیمات سرمایه­گذاری صورت گرفته است. نیاز به درک ...  بیشتر