تعیین درجه توافق بین صنایع تبدیلی در بازار نهاده اصلی تولیدی
تعیین درجه توافق بین صنایع تبدیلی در بازار نهاده اصلی تولیدی

مجید احمدیان؛ محمدعلی متفکر آزاد

دوره 0، شماره 8 ، آبان 1384، ، صفحه 37-50

چکیده
  این مقاله الگویی نظری برای بیان رفتار صنایع تبدیلی در ارتباط با بازار نهاده اصلی تولیدی ارائه می‌‌دهد که در آن ضریب تمرکز در این بازار به عوامل متعددی تجزیه شده و تأثیر هرکدام در عملکرد اقتصادی صنایع ...  بیشتر