تخمین سیستم معادلات تقاضای تقریبا ایده آل در خانوارهای شهری با تاکید بر گروه کالاهای خوراکی
تخمین سیستم معادلات تقاضای تقریبا ایده آل در خانوارهای شهری با تاکید بر گروه کالاهای خوراکی

مجتبی سراج؛ مجید احمدیان

دوره 0، شماره 4 ، آبان 1382، ، صفحه 193-225

چکیده
  این مقاله با توجه به اهمیت مواد غذایی در سبد خانوارها به بررسی هزینه‌های خوراکی خانوارهای شهری طی دوره 79 – 1362 بصورت سیستمی پرداخته است. سیستمی که در آن سهم هزینه های خوراکی به عنوان تابعی از قیمت آن ...  بیشتر