تأثیرپذیری سرمایه گذاری خصوصی در ایران از شاخصهای امنیت اقتصادی (1358 _ 1379)
تأثیرپذیری سرمایه گذاری خصوصی در ایران از شاخصهای امنیت اقتصادی (1358 _ 1379)

محمد رضا شریف آزاده؛ محمد حسین حسین‌زاده بحرینی

دوره 0، شماره 4 ، آبان 1382، ، صفحه 159-192

چکیده
  سرمایه گذاری خصوصی در هر کشور افزون بر تأثیر پذیری از متغیّرهای اقتصادی مانند نرخ تورّم، نرخ ارز ، حجم سرمایه گذاری دولتی، حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی و دیگر متغیّرهای اقتصادی، از متغیرهای نهادی معطوف ...  بیشتر