بلای منابع و اثر آزمندی
بلای منابع و اثر آزمندی

جعفر خیرخواهان

دوره 0، شماره 4 ، آبان 1382، ، صفحه 121-158

چکیده
  بیشتر کشورهای صادرکننده منابع طبیعی (از قبیل صادرکنندگان نفت), به رغم برخورداری از درآمد عظیم صادراتی, عملکرد اقتصادی ضعیفی داشته اند. کثرت وقوع چنین پدیده ای باعث رواج اصطلاح "بلای منابع" شده است. دلیل ...  بیشتر