تحلیل رابطه غیرخطی فساد اقتصادی و امنیت اقصادی در ایران
تحلیل رابطه غیرخطی فساد اقتصادی و امنیت اقصادی در ایران

بهروز صادقی عمروآبادی؛ نجفعلی شهبازی

دوره 8، شماره 2 ، دی 1400، ، صفحه 198-225

چکیده
  فساد و امنیت اقصادی از مهم‌ترین مسائل روز اقتصاد ایران می‌ باشد. در ادبیات اقتصادی، فساد اقتصادی هم می‌تواند باعث تسهیل بروکراسی و کسب و کار، همچون روغنی در بین چرخ دنده‌های سخت ماشین اقتصادی عمل کند ...  بیشتر