بانک‌های خصوصی: نیروی محرک گسترش بازار صکوک در اقتصاد اسلامی
بانک‌های خصوصی: نیروی محرک گسترش بازار صکوک در اقتصاد اسلامی

احسان منصوری؛ مهدی مرادی گوهره

دوره 10، شماره 1 ، تیر 1402، ، صفحه 103-124

چکیده
  بانک در قامت یکی از نهادهای بازار پول، نقش مهمی در تأمین مالی طرح‌ها دارد. یکی از متداول‌ترین روش‌های تأمین مالی بانک‌ها، استفاده از انتشار اوراق بهادار با پشتوانۀ تسهیلات بانکی است. استفاده از ظرفیت ...  بیشتر