تأمین مالی اسلامی و رشد اقتصادی با تأکید بر بانک و‌ بازار سرمایه، شواهدی از کشورهای اسلامی
تأمین مالی اسلامی و رشد اقتصادی با تأکید بر بانک و‌ بازار سرمایه، شواهدی از کشورهای اسلامی

حسین امیری؛ محسن رضایی میرقائد؛ محمد نصراصفهانی؛ راحله حیدری قره سو

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 309-328

چکیده
  توسعه مالی و رشد اقتصادی در ادبیات اقتصادی توجه افراد زیادی را به خود معطوف کرده است. هدف این مطالعه بررسی رابطه‌ی بین تأمین مالی و رشد اقتصادی با تأکید بر بانک و‌ بازار سرمایه در کشورهای اسلامی طی سال‌های ...  بیشتر