تجزیه و تحلیل اثر شاخص‌های مالی و اقتصادی بر شاخص‌های عمق بازار سهام: مطالعه موردی منتخبی از کشورهای در حال توسعه
تجزیه و تحلیل اثر شاخص‌های مالی و اقتصادی بر شاخص‌های عمق بازار سهام: مطالعه موردی منتخبی از کشورهای در حال توسعه

ابراهیم انواری؛ الهام تکبند؛ مسعود خداپناه

دوره 10، شماره 1 ، تیر 1402، ، صفحه 53-78

چکیده
  در چرخه درآمد ملی، بخش مالی به منزله واسطۀ تخصیص بهینه منابع، یکی از مهم‌ترین عناصر رشد اقتصادی است. این بخش با کاهش هزینه تأمین منابع به منزله شتاب‌دهنده به فعالیت‌های اقتصادی در راستای توسعه و رشد ...  بیشتر