بررسی اثر سیاست مالی بر سیکل های تجاری در ایران
بررسی اثر سیاست مالی بر سیکل های تجاری در ایران

علیرضا اقبالی؛ عبدالخالق غبیشاوی؛ فرشته عبدالهی

دوره 7، شماره 2 ، آبان 1399، ، صفحه 107-132

چکیده
  پیش‌تر اعتقاد بر این بود که سیاست‌های مالی نقش مؤثری را در سیکل‌های تجاری ایفا نمی‌کنند اما بحران‌های به‌وجود‌آمده در سراسر دنیا طی دهه اخیر توجه پژوهشگران را به سمت سیاست‌های مالی جلب کرده است. ...  بیشتر