انتشـار تکنولـوژی جدیـد: مطالعه موردی کود شیمیایی و تراکتور در ایران
انتشـار تکنولـوژی جدیـد: مطالعه موردی کود شیمیایی و تراکتور در ایران

منصور خلیلی عراقی؛ قهرمان عبدلی

دوره 0، شماره 11 ، تیر 1386، ، صفحه 3-18

چکیده
  هرچند اختراع و اکتشاف در مقطعی از زمان رخ می‌دهد ولی انتشار و نفوذ آن در جامعه به صورت تدریجی و آهسته انجام می‌شود و به تبع آن رشد و بهره‌وری اقتصاد نیز به تدریج تحت تأثیر قرار می‌گیرد. انتشار و نفوذ ...  بیشتر
تابع تولید دانش و تعیین-کننده‌های ملی ظرفیت آن در ایران(با رویکرد داده‌های اختراعات ثبت شده)
تابع تولید دانش و تعیین-کننده‌های ملی ظرفیت آن در ایران(با رویکرد داده‌های اختراعات ثبت شده)

منصور خلیلی عراقی؛ قهرمان عبدلی

دوره 0، شماره 8 ، آبان 1384، ، صفحه 3-16

چکیده
  براساس نظریه­های رشد درونزا بهترین راه همگرایی و کاهش شکاف بین اقتصادهای ضعیف و قوی روی آوردن به تولید علم و دانش است. برای دستیابی به این مهم نه تنها تخصیص مداوم و فزاینده منابع به این بخش لازم است, ...  بیشتر