بررسی رابطه نابرابری و ناآرامی های اجتماعی: ایران و کشورهای منتخب
بررسی رابطه نابرابری و ناآرامی های اجتماعی: ایران و کشورهای منتخب

یداللّه دادگر؛ حسن محمودوند

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 116-141

چکیده
  پرداختن به پیوند اقتصادی ناآرامی‌ها و ریشه‌یابی آن در هر جامعه‌ای نیاز به بررسی عمیق دارد. کشورهایی که از ثبات سیاسی-اجتماعی بیشتری برخوردارند در رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی به‌طور نسبی موفق‌ترند ...  بیشتر