بررسی اقتصاد سالمندی و ارائه طرح درس جهت آموزش در دانشگاه‌های ایران
بررسی اقتصاد سالمندی و ارائه طرح درس جهت آموزش در دانشگاه‌های ایران

هادی عربی؛ مهدیه شاه جمالی

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 203-232

چکیده
  سالمندی جمعیت، پدیده قرن بیست‌و‌یکم است. کاهش باروری، افزایش طول عمر و امید به زندگی در دوره سالمندی باعث می‌شود سهم سالمندان از جمعیت در سراسر جهان افزایش یابد. پدیده سالمندی جمعیت، که در تاریخ بشر ...  بیشتر