اثرات جهانی شدن بر صنایع فلزات اساسی ایران
اثرات جهانی شدن بر صنایع فلزات اساسی ایران

محسن نظری؛ سعید محمودی

دوره 0، شماره 5 ، آبان 1383، ، صفحه 119-136

چکیده
  در این مقاله، سعی شده است اثرات جهانی شدن بر صنایع فلزات اساسی ایران با استفاده از دو شاخص سطح تجارت بین الملل (Level of International Trade) و ادغام تجارت بین الملل (Integration of International Trade) از نظر کارایی فنی، ...  بیشتر