نگاهی اجمالی به سطح مصرف در اسلام
نگاهی اجمالی به سطح مصرف در اسلام

یداللّه دادگر؛ مجتبی باقری تودشکی

دوره 0، شماره 1 ، آذر 1380، ، صفحه 115-136

چکیده
  الگوی مصرف یکی از عناصر محوری در نظام اقتصادی اسلام است. برای ترسیم الگوی مصرف، لازم است، سطوح مختلف مصرف در اسلام مورد بررسی واقع شود.مقاله حاضر درصدد است دریچه هایی از این بحث را بگشاید. پس از ذکر مقدمه ...  بیشتر