تأثیر شوک‌های مالی بر مصرف بخش خصوصی در ایران
تأثیر شوک‌های مالی بر مصرف بخش خصوصی در ایران

لطفعلی عاقلی؛ مهدیه رضا قلی‌زاده؛ مجید آقایی خوندابی

دوره 0، شماره 15 ، تیر 1388، ، صفحه 135-160

چکیده
  تشخیص اثرات شوک‌های مالی مثبت و منفی بر متغیرهای اقتصاد کلان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این مطالعه اثرات شوک‌های مالی ناشی از افزایش کل مخارج واقعی و درآمدهای مالیاتی دولت بر مصرف واقعی بخش خصوصی ...  بیشتر