مدل‌های تطبیق روانه- انباره در اقتصاد کلان
مدل‌های تطبیق روانه- انباره در اقتصاد کلان

محمد مهدی عسگری ده‌آبادی؛ علی نصیری اقدم

دوره 6، شماره 2 ، آذر 1398، ، صفحه 75-104

چکیده
  مدل‌های تطبیق روانه-انباره طی سال‌های اخیر مورد توجه اقتصاددانان و به‌ویژه اقتصاددانان پساکینزی قرار گرفته استتوانایی این مدل‌ها در پیش‌بینی بحران مالی 2008 و همچنین، تألیف کتاب «اقتصاد پولی» ...  بیشتر