شواهدی از جریان‌های نیروی‌کار در دوره رشد بدون اشتغال و اشتغال بدون رشد
شواهدی از جریان‌های نیروی‌کار در دوره رشد بدون اشتغال و اشتغال بدون رشد

کیارش حسینی؛ مسعود نیلی؛ حسین جوشقانی

دوره 6، شماره 2 ، آذر 1398، ، صفحه 161-188

چکیده
  بازارکار ایران از نظر تغییرات «خالص تعداد شاغلین»، در فاصله سال‌های 1384 تا 1390 ، پدیده «رشد بدون اشتغال» و در فاصله سال‌های 1391 تا 1395، پدیده «اشتغال بدون رشد» را تجربه کرده است..مقاله حاضر ...  بیشتر