تأثیر آستانه ای بدهی های دولتی بر مصرف بخش خصوصی در ایران
تأثیر آستانه ای بدهی های دولتی بر مصرف بخش خصوصی در ایران

نازی محمدزاده اصل

دوره 5، شماره 2 ، آبان 1397، ، صفحه 105-124

چکیده
  بدهی های دولتی با اثرگذاری بر درآمد قابل تصرف خانوارها، مصرف آنها را تحت تأثیر قرار میدهد. این تاثیر گذاری در مواردی به صورت آثار انبساطی و در مواردی باعث کاهش مصرف، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی شده است. ...  بیشتر