بررسی اثر تنوع صادراتی و باز بودن تجاری بر نوسانات رشد اقتصادی در ایران
بررسی اثر تنوع صادراتی و باز بودن تجاری بر نوسانات رشد اقتصادی در ایران

زهرا عزیزی؛ پگاه عزیزی

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 49-72

چکیده
  رشد اقتصادی یکی از اهداف مهم سیاست گذاران بوده است. در کنار این هدف ثبات آن نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که ثبات آن میتواند سیاستگذاران را در برنامه‌ریزی برای آینده یاری رساند. اثر تجارت بر رشد ...  بیشتر