آزمـون نظریـه انتظارات در تابـع تقاضای پول ایران
آزمـون نظریـه انتظارات در تابـع تقاضای پول ایران

محمدرضا منجذب

دوره 0، شماره 17 ، تیر 1389، ، صفحه 47-58

چکیده
  به طور معمول در مبانی نظری و کاربردی تابع تقاضای پول نقش انتظارات مطرح است. یکی از پارامترهای مؤثر بر تقاضای پول نرخ تورم است و با افزایش تورم تقاضای پول کاهش می‌یابد. تورم در اقتصاد تابعی از متغیرهای ...  بیشتر