قرض الحسنه و راهبردهاى توسعه اقتصادى
قرض الحسنه و راهبردهاى توسعه اقتصادى

مجید حبیبیان نقیبی

دوره 0، شماره 2 ، مهر 1381، ، صفحه 123-151

چکیده
    هدف این نوشتار تبیین اجمالى نهاد قرض الحسنه است که با اشاره به مفهوم و جایگاه قرض الحسنه، تأثیر آن بر متغیرهاى مهم اقتصادى و نقش دولت در این رفتار پسندیده، در جستجوى بررسى میزان کارآیى و قابلیت استفاده ...  بیشتر