سیـکل‌های تجـاری در اقتصـاد ایـران و تحلیـل علل بروز آن با استفـاده از روش گشتـاورهای تعمیـم‌یافته
سیـکل‌های تجـاری در اقتصـاد ایـران و تحلیـل علل بروز آن با استفـاده از روش گشتـاورهای تعمیـم‌یافته

علی اصغر اسفندیاری؛ نجمه السادات موسوی

دوره 0، شماره 20 ، دی 1390، ، صفحه 41-66

چکیده
  مطالعة‌حاضر به بررسی سیکل‌های تجاری در اقتصاد ایران و تجزیه ‌و ‌تحلیل علل آن‌ها می‌پردازد. در این مطالعه از سری زمانی متغیرهای تشکیل‌دهندة درآمد ملی و سایر متغیرهای تأثیرگذار در ایجاد سیکل‌های ...  بیشتر
تجزیه و تحلیل زنجیره‌های تولیدی و خوشه‌های صنعتی (مطالعه موردی استان خوزستان)
تجزیه و تحلیل زنجیره‌های تولیدی و خوشه‌های صنعتی (مطالعه موردی استان خوزستان)

علی اصغر اسفندیاری؛ مرضیه ساکیان

دوره 0، شماره 16 ، دی 1388، ، صفحه 129-146

چکیده
  هدف این پژوهش تجزیه و تحلیل زنجیره‌های تولیدی و خوشه‌های صنعتی با استفاده از شاخص‌های مزیت نسبی، اثر رقابتی و اثر تجمعی با روش‌شناسی تئوری رشد منطقه‌ای است. به این منظور آمار شاغلان کارگاه‌های صنعتی ...  بیشتر