بررسی و تحلیل رابطه میان نابرابری درآمدی و نرخ انواع جرم در ایران
بررسی و تحلیل رابطه میان نابرابری درآمدی و نرخ انواع جرم در ایران

مجید مداح

دوره 0، شماره 19 ، تیر 1390، ، صفحه 75-90

چکیده
  بر مبنای مطالعات نظری و تجربی انجام شده در حوزه اقتصاد جرم، نابرابری درآمدی یکی از عوامل مؤثر بر جرم است. در این مقاله رابطه میان نابرابری درآمدی و سایر عوامل مانند فقر، جمعیت جوان تراکم جمعیت با جرائم ...  بیشتر