بررسـی مبانـی نظریه مصرف نهـادگـرا: نگاهی به اندیشه‌های وبلن
بررسـی مبانـی نظریه مصرف نهـادگـرا: نگاهی به اندیشه‌های وبلن

محمود مشهدی احمد

دوره 0، شماره 23 ، تیر 1392، ، صفحه 157-186

چکیده
  مصرف از جمله مهم‌ترین موضوعات علم اقتصاد است. به همین خاطر، مقاله حاضر به این موضوع اختصاص یافته است. در واقع، پرسشی که این مقاله قصد دارد به آن بپردازد این است که نظریه مصرف متعارف چه ابعادی از واقعیات ...  بیشتر