بررسی عوامل موثر بر قیمت زمین به روش هدونیک (مطالعه موردی منطقه هشت شهر تهران)
بررسی عوامل موثر بر قیمت زمین به روش هدونیک (مطالعه موردی منطقه هشت شهر تهران)

مرتضی سحرخیز؛ سید فرشاد فاطمی؛ سید مهدی برکچیان

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1393، ، صفحه 227-242

چکیده
  چکیدهدر این مطالعه به کمک مجموعه دادة منحصر به فردی که تاکنون در ایران استفاده نشده است به تحلیل عوامل مؤثر بر قیمت زمین در منطقه هشت‎ شهر تهران می‌پردازیم. نتایج تحقیق با تئوری‌های اقتصاد شهری سازگار ...  بیشتر