شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر ترجیح سیاست‌گذاران نظام بانکی در ارائة انواع تسهیلات به متقاضیان (رویکرد ترکیبی)
شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر ترجیح سیاست‌گذاران نظام بانکی در ارائة انواع تسهیلات به متقاضیان (رویکرد ترکیبی)

محمد جواد ایروانی؛ امین غزالی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1393، ، صفحه 205-226

چکیده
  چکیدهبر اساس قانون بانکداری بدون ربا، بانک‌ها می‌توانند با توجه به نیاز متقاضیان تسهیلات، از عقود مختلفی برای تأمین مالی آن‌ها استفاده نمایند. در این تحقیق، عوامل مؤثر بر ترجیح سیاست‌گذاران نظام ...  بیشتر