بررسی فرضیه منافع مغز در ایران
بررسی فرضیه منافع مغز در ایران

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ رقیه پوران

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1393، ، صفحه 133-160

چکیده
  چکیدهاز دیدگاه ادبیات جدید مهاجرت ‌مغزها، احتمال مهاجرت به اقتصادهای با دستمزد بالاتر، بازده انتظاری تحصیلات را برای افراد باقیمانده در وطن افزایش می‌دهد، به همین دلیل افراد را به سرمایه‌گذاری در ...  بیشتر