بررسی اثر عوامل کاهنده سرمایه اجتماعی بر توسعه مالی در ایران
بررسی اثر عوامل کاهنده سرمایه اجتماعی بر توسعه مالی در ایران

سبا مجتهدی؛ بیژن صفوی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1393، ، صفحه 107-122

چکیده
  چکیدهامروزه اعتقاد بر این است که بُعد اجتماعی و مؤلفه‌های نهادی توسعه پایدار اهمیت خاصی در فرآیند رشد اقتصادی دارند؛ اما باید توجه کرد که تأثیر آن بر رشد اقتصاد غیرمستقیم است. این اثرگذاری از طریق کانال‌هایی ...  بیشتر