تخمین تابع تقاضای ترکیبی گاز طبیعی در استان‌هـای تهران و اصفهـان (با رویکرد تجزیه قیمت و پانل پویا)
تخمین تابع تقاضای ترکیبی گاز طبیعی در استان‌هـای تهران و اصفهـان (با رویکرد تجزیه قیمت و پانل پویا)

ویدا ورهرامی؛ حسنعلی قنبری ممان؛ پریا امینی

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1394، ، صفحه 131-154

چکیده
  در این پژوهش دو استان تهران و اصفهان که بیشترین حجم مصرفی گاز طبیعی را در کشور دارند و از لحاظ جمعیتی، از پر‌جمعیت‌ترین استان‌های ایران به شمار می‌روند و همچنین به لحاظ صنعتی شبیه هم هستند را به عنوان ...  بیشتر
محاسبه مازاد مصرف‌کننده: مطالعه موردی تلفن همراه در ایران
محاسبه مازاد مصرف‌کننده: مطالعه موردی تلفن همراه در ایران

قهرمان عبدلی؛ ویدا ورهرامی

دوره 0، شماره 16 ، دی 1388، ، صفحه 147-164

چکیده
  باتوجه به اهمیتی که مازاد مصرف‌کننده در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات و سیاست‌گذاری دارد در این تحقیق هدف ما محاسبه و بررسی مازاد مصرف‌کننده خدمات تلفن همراه طی دورة زمانی (1386-1373) با فواصل زمانی دو ماهه ...  بیشتر