تأثیر فساد بر انتشار دی‌‌اکسید‌کربن در کشورهای توسعه‌یافته و در حال ‌توسعه: رویکرد رگرسیون پانل کوانتایل
تأثیر فساد بر انتشار دی‌‌اکسید‌کربن در کشورهای توسعه‌یافته و در حال ‌توسعه: رویکرد رگرسیون پانل کوانتایل

سمیه اعظمی؛ مهدی رضایی

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 133-150

چکیده
  چکیده آلودگی محیط‌زیست یک معضل اجتماعی و اقتصادی و حاصل تصمیمات سیاست‌گذاران است. با اهمیت یافتن مسائل زیست ‌محیطی، تمامی کشورها تلاش می‌کنند با برنامه‌ریزی صحیح و بکارگیری روش مناسب، نه ‌تنها به ...  بیشتر