محاسبه مازاد مصرف‌کننده: مطالعه موردی تلفن همراه در ایران
محاسبه مازاد مصرف‌کننده: مطالعه موردی تلفن همراه در ایران

قهرمان عبدلی؛ ویدا ورهرامی

دوره 0، شماره 16 ، دی 1388، ، صفحه 147-164

چکیده
  باتوجه به اهمیتی که مازاد مصرف‌کننده در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات و سیاست‌گذاری دارد در این تحقیق هدف ما محاسبه و بررسی مازاد مصرف‌کننده خدمات تلفن همراه طی دورة زمانی (1386-1373) با فواصل زمانی دو ماهه ...  بیشتر