دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 81، پاییز و زمستان 1389 

مقاله پژوهشی

1. پوشش ریسک صکوک استصناع در بازار بورس اوراق بهادار

صفحه 3-26

محمدنقی نظرپور؛ ایوب خزائی