دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 93، بهار و تابستان 1392 
2. اثر رقابت‌پذیری و شاخصهای توسعه مالی بر سودآوری سیستم بانکی ایران

صفحه 29-52

سیدکمیل طیبی؛ محمدنقی نظرپور؛ نرگس شومالی؛ ایوب خزائی


6. ارزیابی تأثیر نوسانات درآمد نفت بر هسته تورم در ایران (1338-1388)

صفحه 113-130

سیدعزیز آرمن؛ عبدالمجید آهنگری؛ منصور زراء‌نژاد؛ عبداله زینیوند


مقاله پژوهشی

8. تأثیر انباشت سرمایه فیزیکی، انسانی و اجتماعی بر رشد اقتصادی ایران در سال‌های 1346-1386

صفحه 153-170

نادر مهرگان؛ اصغر سپهبان قره‌بابا؛ الهام لرستانی