نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آثار تورمی بررسی آثار تورمی افزایش قیمت حامل‌های انرژی [دوره 8، شماره 2، 1392، صفحه 131-152]
 • آلاینده‌های زیست‌ محیطی اندازه‌گیری کارایی صنایع تولیدی ایران با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها و با تأکید بر ستاده‌های نامطلوب (آلاینده‌های زیست ‌محیطی) [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 87-110]

ا

 • ایران بررسی آثار سمت تقاضا و سمت عرضه‌ای اندازة دولت: مطالعة موردی اقتصاد ایران (1345-1386) [دوره 8، شماره 2، 1392، صفحه 171-192]
 • ایران تأثیر تورم بر رشد اقتصادی در ایران: با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 47-64]
 • اصلاح قیمت بررسی آثار تورمی افزایش قیمت حامل‌های انرژی [دوره 8، شماره 2، 1392، صفحه 131-152]
 • اقتصاد نهادی درآمدی بر تبیین نهادی علل پایین بودن بهره‌وری در اقتصاد ایران [دوره 8، شماره 2، 1392، صفحه 53-78]
 • اکمال تجاری برآورد پتانسیل صادراتی ایران به ترکیه در گروه کشورهای اسلامی جنوب غربی آسیا [دوره 8، شماره 2، 1392، صفحه 79-94]
 • امنیت و ثبات مالی تبیین و ساخت شاخص ثبات مالی و بررسی آن برای کشورهای در حال توسعه [دوره 8، شماره 2، 1392، صفحه 3-28]
 • انتقال رژیم تأثیر تورم بر رشد اقتصادی در ایران: با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 47-64]
 • اندازة دولت بررسی آثار سمت تقاضا و سمت عرضه‌ای اندازة دولت: مطالعة موردی اقتصاد ایران (1345-1386) [دوره 8، شماره 2، 1392، صفحه 171-192]
 • اندازه دولت بررسی تأثیر اندازه و کیفیت دولت بر رشد اقتصادی بلند‌مدت کشورهای منتخب: روش میانگین‌گیری مدل بیزینی(BMA) [دوره 8، شماره 2، 1392، صفحه 193-220]

ب

 • بازار کار بررسی عوامل مؤثر بر عرضه نیروی کار جوانان در ایران [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 137-150]
 • بخش صنعت ارزیابی کارایی تخصیصی طرح هدفمندسازی یارانه انرژی در صنایع کشور با تأکید بر انحرافات قیمتی در بازار نهاده‌ها [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 111-136]
 • بیماری هلندی ارزیابی تأثیر نوسانات درآمد نفت بر هسته تورم در ایران (1338-1388) [دوره 8، شماره 2، 1392، صفحه 113-130]
 • بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP) درآمدی بر تبیین نهادی علل پایین بودن بهره‌وری در اقتصاد ایران [دوره 8، شماره 2، 1392، صفحه 53-78]
 • بهینه پارتو تغییرات رفاه اجتماعی در ایران (رهیافت پارتویی و غیر‌پارتویی از تابع کاردینالی رفاه اجتماعی) [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 3-24]
 • بودجه دولت ارزیابی تأثیر نوسانات درآمد نفت بر هسته تورم در ایران (1338-1388) [دوره 8، شماره 2، 1392، صفحه 113-130]

پ

 • پانل دیتا اثر فساد مالی بر درآمدهای مالیاتی: مطالعه موردی کشورهای منتخب در حال توسعه [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 151-172]

ت

 • تابع کمی‌پذیر(کاردینال) تغییرات رفاه اجتماعی در ایران (رهیافت پارتویی و غیر‌پارتویی از تابع کاردینالی رفاه اجتماعی) [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 3-24]
 • تابع هزینه سایه‌ای ارزیابی کارایی تخصیصی طرح هدفمندسازی یارانه انرژی در صنایع کشور با تأکید بر انحرافات قیمتی در بازار نهاده‌ها [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 111-136]
 • تجارت بین‌الملل منابع رشد تولید صنایع تولیدی ایران در سطوح گوناگون فن‌آوری [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 65-86]
 • تحقیق و توسعه بررسی نقش سرریز فن‌آوری (از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی و واردات کالا)بر صادرات صنعتی اقتصاد ایران [دوره 8، شماره 2، 1392، صفحه 95-112]
 • تحلیل پوششی داده‌ها اندازه‌گیری کارایی صنایع تولیدی ایران با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها و با تأکید بر ستاده‌های نامطلوب (آلاینده‌های زیست ‌محیطی) [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 87-110]
 • تغییرات نهادی درآمدی بر تبیین نهادی علل پایین بودن بهره‌وری در اقتصاد ایران [دوره 8، شماره 2، 1392، صفحه 53-78]
 • تورم تأثیر تورم بر رشد اقتصادی در ایران: با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 47-64]
 • توسعه اقتصادی درآمدی بر تبیین نهادی علل پایین بودن بهره‌وری در اقتصاد ایران [دوره 8، شماره 2، 1392، صفحه 53-78]
 • توسعه مالی اثر رقابت‌پذیری و شاخصهای توسعه مالی بر سودآوری سیستم بانکی ایران [دوره 8، شماره 2، 1392، صفحه 29-52]

ج

 • جدول داده - ستانده بررسی آثار تورمی افزایش قیمت حامل‌های انرژی [دوره 8، شماره 2، 1392، صفحه 131-152]
 • جوانان بررسی عوامل مؤثر بر عرضه نیروی کار جوانان در ایران [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 137-150]

خ

د

 • داده‌های نامطلوب اندازه‌گیری کارایی صنایع تولیدی ایران با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها و با تأکید بر ستاده‌های نامطلوب (آلاینده‌های زیست ‌محیطی) [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 87-110]
 • درآمد مالیاتی اثر فساد مالی بر درآمدهای مالیاتی: مطالعه موردی کشورهای منتخب در حال توسعه [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 151-172]
 • درآمد نفت ارزیابی تأثیر نوسانات درآمد نفت بر هسته تورم در ایران (1338-1388) [دوره 8، شماره 2، 1392، صفحه 113-130]

ر

 • رابطه تجاری برآورد پتانسیل صادراتی ایران به ترکیه در گروه کشورهای اسلامی جنوب غربی آسیا [دوره 8، شماره 2، 1392، صفحه 79-94]
 • رشد اقتصادی تأثیر انباشت سرمایه فیزیکی، انسانی و اجتماعی بر رشد اقتصادی ایران در سال‌های 1346-1386 [دوره 8، شماره 2، 1392، صفحه 153-170]
 • رشد اقتصادی بررسی آثار سمت تقاضا و سمت عرضه‌ای اندازة دولت: مطالعة موردی اقتصاد ایران (1345-1386) [دوره 8، شماره 2، 1392، صفحه 171-192]
 • رشد اقتصادی بررسی تأثیر اندازه و کیفیت دولت بر رشد اقتصادی بلند‌مدت کشورهای منتخب: روش میانگین‌گیری مدل بیزینی(BMA) [دوره 8، شماره 2، 1392، صفحه 193-220]
 • رشد اقتصادی تأثیر تورم بر رشد اقتصادی در ایران: با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 47-64]
 • رشد تولید منابع رشد تولید صنایع تولیدی ایران در سطوح گوناگون فن‌آوری [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 65-86]
 • رفاه اجتماعی تغییرات رفاه اجتماعی در ایران (رهیافت پارتویی و غیر‌پارتویی از تابع کاردینالی رفاه اجتماعی) [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 3-24]
 • رقابت‌پذیری اثر رقابت‌پذیری و شاخصهای توسعه مالی بر سودآوری سیستم بانکی ایران [دوره 8، شماره 2، 1392، صفحه 29-52]

س

 • سرریز فن‌آوری بررسی نقش سرریز فن‌آوری (از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی و واردات کالا)بر صادرات صنعتی اقتصاد ایران [دوره 8، شماره 2، 1392، صفحه 95-112]
 • سرمایة اجتماعی تأثیر انباشت سرمایه فیزیکی، انسانی و اجتماعی بر رشد اقتصادی ایران در سال‌های 1346-1386 [دوره 8، شماره 2، 1392، صفحه 153-170]
 • سرمایة انسانی تأثیر انباشت سرمایه فیزیکی، انسانی و اجتماعی بر رشد اقتصادی ایران در سال‌های 1346-1386 [دوره 8، شماره 2، 1392، صفحه 153-170]
 • سرمایة فیزیکی تأثیر انباشت سرمایه فیزیکی، انسانی و اجتماعی بر رشد اقتصادی ایران در سال‌های 1346-1386 [دوره 8، شماره 2، 1392، صفحه 153-170]
 • سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بررسی نقش سرریز فن‌آوری (از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی و واردات کالا)بر صادرات صنعتی اقتصاد ایران [دوره 8، شماره 2، 1392، صفحه 95-112]
 • سیستم بانکی اثر رقابت‌پذیری و شاخصهای توسعه مالی بر سودآوری سیستم بانکی ایران [دوره 8، شماره 2، 1392، صفحه 29-52]
 • سطح فن‌آوری منابع رشد تولید صنایع تولیدی ایران در سطوح گوناگون فن‌آوری [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 65-86]
 • سمت تقاضا بررسی آثار سمت تقاضا و سمت عرضه‌ای اندازة دولت: مطالعة موردی اقتصاد ایران (1345-1386) [دوره 8، شماره 2، 1392، صفحه 171-192]
 • سمت عرضه بررسی آثار سمت تقاضا و سمت عرضه‌ای اندازة دولت: مطالعة موردی اقتصاد ایران (1345-1386) [دوره 8، شماره 2، 1392، صفحه 171-192]

ش

 • شاخص ثبات مالی تبیین و ساخت شاخص ثبات مالی و بررسی آن برای کشورهای در حال توسعه [دوره 8، شماره 2، 1392، صفحه 3-28]
 • شاخص درک فساد (CPI) اثر فساد مالی بر درآمدهای مالیاتی: مطالعه موردی کشورهای منتخب در حال توسعه [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 151-172]
 • شاخص کنترل فساد (CCI) اثر فساد مالی بر درآمدهای مالیاتی: مطالعه موردی کشورهای منتخب در حال توسعه [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 151-172]

ص

 • صادرات صنعتی بررسی نقش سرریز فن‌آوری (از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی و واردات کالا)بر صادرات صنعتی اقتصاد ایران [دوره 8، شماره 2، 1392، صفحه 95-112]
 • صنایع تولیدی ایران اندازه‌گیری کارایی صنایع تولیدی ایران با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها و با تأکید بر ستاده‌های نامطلوب (آلاینده‌های زیست ‌محیطی) [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 87-110]

ع

 • عدم کارایی تخصیصی ارزیابی کارایی تخصیصی طرح هدفمندسازی یارانه انرژی در صنایع کشور با تأکید بر انحرافات قیمتی در بازار نهاده‌ها [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 111-136]
 • عرضه نیروی کار بررسی عوامل مؤثر بر عرضه نیروی کار جوانان در ایران [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 137-150]
 • علیت گرنجری تأثیر انباشت سرمایه فیزیکی، انسانی و اجتماعی بر رشد اقتصادی ایران در سال‌های 1346-1386 [دوره 8، شماره 2، 1392، صفحه 153-170]

ق

 • قیمت نهاده ارزیابی کارایی تخصیصی طرح هدفمندسازی یارانه انرژی در صنایع کشور با تأکید بر انحرافات قیمتی در بازار نهاده‌ها [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 111-136]

ک

 • کارایی اندازه‌گیری کارایی صنایع تولیدی ایران با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها و با تأکید بر ستاده‌های نامطلوب (آلاینده‌های زیست ‌محیطی) [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 87-110]
 • کشورهای در حال توسعه تبیین و ساخت شاخص ثبات مالی و بررسی آن برای کشورهای در حال توسعه [دوره 8، شماره 2، 1392، صفحه 3-28]
 • کشورهای در حال توسعه اثر فساد مالی بر درآمدهای مالیاتی: مطالعه موردی کشورهای منتخب در حال توسعه [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 151-172]
 • کیفیت دولت بررسی تأثیر اندازه و کیفیت دولت بر رشد اقتصادی بلند‌مدت کشورهای منتخب: روش میانگین‌گیری مدل بیزینی(BMA) [دوره 8، شماره 2، 1392، صفحه 193-220]
 • کیفیت عوامل تولید منابع رشد تولید صنایع تولیدی ایران در سطوح گوناگون فن‌آوری [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 65-86]

م

 • میانگین‌گیری مدل بیزینی(BMA) بررسی تأثیر اندازه و کیفیت دولت بر رشد اقتصادی بلند‌مدت کشورهای منتخب: روش میانگین‌گیری مدل بیزینی(BMA) [دوره 8، شماره 2، 1392، صفحه 193-220]
 • مدل جاذبه برآورد پتانسیل صادراتی ایران به ترکیه در گروه کشورهای اسلامی جنوب غربی آسیا [دوره 8، شماره 2، 1392، صفحه 79-94]
 • مدل غیرخطی تأثیر تورم بر رشد اقتصادی در ایران: با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 47-64]
 • مدل قیمت چند بعدی بررسی آثار تورمی افزایش قیمت حامل‌های انرژی [دوره 8، شماره 2، 1392، صفحه 131-152]
 • موانع تجاری برآورد پتانسیل صادراتی ایران به ترکیه در گروه کشورهای اسلامی جنوب غربی آسیا [دوره 8، شماره 2، 1392، صفحه 79-94]

ن

 • نرخ مشارکت بررسی عوامل مؤثر بر عرضه نیروی کار جوانان در ایران [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 137-150]

و

 • واردات کالا بررسی نقش سرریز فن‌آوری (از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی و واردات کالا)بر صادرات صنعتی اقتصاد ایران [دوره 8، شماره 2، 1392، صفحه 95-112]

ه

 • هسته تورم ارزیابی تأثیر نوسانات درآمد نفت بر هسته تورم در ایران (1338-1388) [دوره 8، شماره 2، 1392، صفحه 113-130]

ی

 • یارانه انرژی ارزیابی کارایی تخصیصی طرح هدفمندسازی یارانه انرژی در صنایع کشور با تأکید بر انحرافات قیمتی در بازار نهاده‌ها [دوره 8، شماره 1، 1392، صفحه 111-136]