نمایه کلیدواژه ها

آ

ا

 • ابداعات ابداعات و تأثیر آن بر اشتغال: مطالعه موردی کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی [دوره 9، شماره 2، 1393، صفحه 87-100]
 • ابر خنثایی آزمون خنثایی و ابرخنثایی پول در بلندمدت: مطالعه موردی ایران [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 3-16]
 • اتکینسون سنجش نابرابری درآمدی در بین استان‌های ایران (رویکرد عینی و قیاسی از شاخص‌های ایستای ناپارامتریک) [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 137-156]
 • احساسات سرمایه‌گذار بررسی توده‌واری شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورس تهران (1385-1388) [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 69-88]
 • اخلاق آثار جانبی و اساس قاعدة مسئولیت [دوره 9، شماره 2، 1393، صفحه 201-222]
 • ایران بررسـی تأثیـر شاخـص فلاکـت بر جرم و جنایت در ایران [دوره 9، شماره 2، 1393، صفحه 63-86]
 • ارزش تفریحی ارزش‌گـذاری اقتصـادی – محیطـی و محاسبـه تمایل به پرداخت در پارک ملی دریاچه ارومیـه [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 187-198]
 • ارزش گذاری مشروط ارزش‌گـذاری اقتصـادی – محیطـی و محاسبـه تمایل به پرداخت در پارک ملی دریاچه ارومیـه [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 187-198]
 • استان های ایران سنجش نابرابری درآمدی در بین استان‌های ایران (رویکرد عینی و قیاسی از شاخص‌های ایستای ناپارامتریک) [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 137-156]
 • اشتغال ابداعات و تأثیر آن بر اشتغال: مطالعه موردی کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی [دوره 9، شماره 2، 1393، صفحه 87-100]
 • اشتغال تأثیر مهاجرین افغانستان بر سطح اشتغال و دستمزد در بخش ساختمان اقتصاد ایران [دوره 9، شماره 2، 1393، صفحه 101-122]
 • اقتصاد ایران رابطه بین نرخ ارز حقیقی و اشتغال صنایع کارخانه‌ای در اقتصاد ایران (1380-1386) [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 89-112]
 • اقتصاد مرسوم بررسـی مبانـی نظریه مصرف نهـادگـرا: نگاهی به اندیشه‌های وبلن [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 157-186]
 • اقتصاد نهادگرا بررسـی مبانـی نظریه مصرف نهـادگـرا: نگاهی به اندیشه‌های وبلن [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 157-186]
 • الگوی خطی بررسی اثرات درآمد بر مخارج بهداشتی در ایران به روش (غیر‌خطی خود رگرسیونی انتقال هموار لجستیک) [دوره 9، شماره 2، 1393، صفحه 163-180]
 • الگوی خطای ترکیبی مرزی تخمین کارایی فنی صنعت لوله‌های گاز و نفت ایران بر اساس برآورد تابع مرزی تصادفی [دوره 9، شماره 2، 1393، صفحه 181-200]
 • الگوی داده‌های پانل بررسی توده‌واری شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورس تهران (1385-1388) [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 69-88]
 • الگوریتم ژنتیک مقایسه دقت روش الگوریتم ژنتیک با روش‌های دیگر پیش‌بینی‌های نرخ ارز [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 113-136]
 • الگوی غیرخطی با متغیر گذار بررسی اثرات درآمد بر مخارج بهداشتی در ایران به روش (غیر‌خطی خود رگرسیونی انتقال هموار لجستیک) [دوره 9، شماره 2، 1393، صفحه 163-180]
 • اوراق مشارکت ارزی بررسی درجه ریسک اوراق مشارکت ارزی در بازارهای ثانویه در مقایسه با اوراق قرضه بین‌المللی [دوره 9، شماره 2، 1393، صفحه 3-30]

ب

 • بازار کار تأثیر مهاجرین افغانستان بر سطح اشتغال و دستمزد در بخش ساختمان اقتصاد ایران [دوره 9، شماره 2، 1393، صفحه 101-122]
 • بازارهای مالی بررسی درجه ریسک اوراق مشارکت ارزی در بازارهای ثانویه در مقایسه با اوراق قرضه بین‌المللی [دوره 9، شماره 2، 1393، صفحه 3-30]
 • بخش ساختمان تأثیر مهاجرین افغانستان بر سطح اشتغال و دستمزد در بخش ساختمان اقتصاد ایران [دوره 9، شماره 2، 1393، صفحه 101-122]
 • بهره‌وری نیروی‌کار بهـره‌وری نیـروی‌کـار و تـورم در کشـورهای منتخب صادرکننده نفـت [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 29-46]
 • بورس اوراق بهادار تهران محاسبـه شاخص کیفیت حـاکمیت شرکتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 47-68]

پ

 • پارک ملی دریاچه ارومیه ارزش‌گـذاری اقتصـادی – محیطـی و محاسبـه تمایل به پرداخت در پارک ملی دریاچه ارومیـه [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 187-198]
 • پانل همانباشتگی بهـره‌وری نیـروی‌کـار و تـورم در کشـورهای منتخب صادرکننده نفـت [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 29-46]
 • پیش‎بینی پویایی درآمد سرانه در اقتصاد ایران [دوره 9، شماره 2، 1393، صفحه 147-162]

ت

 • تابع تولید مرزی تصادفی (SFA) تخمین کارایی فنی صنعت لوله‌های گاز و نفت ایران بر اساس برآورد تابع مرزی تصادفی [دوره 9، شماره 2، 1393، صفحه 181-200]
 • تایل سنجش نابرابری درآمدی در بین استان‌های ایران (رویکرد عینی و قیاسی از شاخص‌های ایستای ناپارامتریک) [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 137-156]
 • تحلیل هم انباشتگی اثرات نامتقارن سیاست پولی و نوسانات اقتصادی در اقتصاد ایران [دوره 9، شماره 2، 1393، صفحه 31-62]
 • ترکیب پیش‌بینی‌ها مقایسه دقت روش الگوریتم ژنتیک با روش‌های دیگر پیش‌بینی‌های نرخ ارز [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 113-136]
 • تمایل به پرداخت ارزش‌گـذاری اقتصـادی – محیطـی و محاسبـه تمایل به پرداخت در پارک ملی دریاچه ارومیـه [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 187-198]
 • تورم بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سررسید بدهی براساس برخی متغیرهای کلان اقتصادی [دوره 9، شماره 2، 1393، صفحه 123-146]
 • تورم بهـره‌وری نیـروی‌کـار و تـورم در کشـورهای منتخب صادرکننده نفـت [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 29-46]
 • توسعه مالی روش داده‌های تابلویی اثر متقابـل آزادسازی مالی و تـورم بر رشـد اقتصـادی [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 17-28]
 • تولید ناخالص داخلی بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سررسید بدهی براساس برخی متغیرهای کلان اقتصادی [دوره 9، شماره 2، 1393، صفحه 123-146]
 • تئوری موجک اثرات نامتقارن سیاست پولی و نوسانات اقتصادی در اقتصاد ایران [دوره 9، شماره 2، 1393، صفحه 31-62]

ج

 • جرم و جنایت بررسـی تأثیـر شاخـص فلاکـت بر جرم و جنایت در ایران [دوره 9، شماره 2، 1393، صفحه 63-86]

ح

 • حاکمیت شرکتی محاسبـه شاخص کیفیت حـاکمیت شرکتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 47-68]
 • حجم پول آزمون خنثایی و ابرخنثایی پول در بلندمدت: مطالعه موردی ایران [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 3-16]

خ

 • خالص ورود سرمایه‌گذاری خارجی اثر متقابـل آزادسازی مالی و تـورم بر رشـد اقتصـادی [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 17-28]
 • خنثایی آزمون خنثایی و ابرخنثایی پول در بلندمدت: مطالعه موردی ایران [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 3-16]

د

 • داده‌های تابلویی بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سررسید بدهی براساس برخی متغیرهای کلان اقتصادی [دوره 9، شماره 2، 1393، صفحه 123-146]
 • داده‌های ترکیبی رابطه بین نرخ ارز حقیقی و اشتغال صنایع کارخانه‌ای در اقتصاد ایران (1380-1386) [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 89-112]
 • دالتون سنجش نابرابری درآمدی در بین استان‌های ایران (رویکرد عینی و قیاسی از شاخص‌های ایستای ناپارامتریک) [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 137-156]
 • درآمد بررسی اثرات درآمد بر مخارج بهداشتی در ایران به روش (غیر‌خطی خود رگرسیونی انتقال هموار لجستیک) [دوره 9، شماره 2، 1393، صفحه 163-180]
 • درآمد سرانه سنجش نابرابری درآمدی در بین استان‌های ایران (رویکرد عینی و قیاسی از شاخص‌های ایستای ناپارامتریک) [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 137-156]
 • دستمزد تأثیر مهاجرین افغانستان بر سطح اشتغال و دستمزد در بخش ساختمان اقتصاد ایران [دوره 9، شماره 2، 1393، صفحه 101-122]

ر

 • ریسک بررسی درجه ریسک اوراق مشارکت ارزی در بازارهای ثانویه در مقایسه با اوراق قرضه بین‌المللی [دوره 9، شماره 2، 1393، صفحه 3-30]
 • رشد اقتصادی اثر متقابـل آزادسازی مالی و تـورم بر رشـد اقتصـادی [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 17-28]
 • رشد اقتصادی ایران پویایی درآمد سرانه در اقتصاد ایران [دوره 9، شماره 2، 1393، صفحه 147-162]
 • رفتار توده‌وار بررسی توده‌واری شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورس تهران (1385-1388) [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 69-88]
 • روش FS آزمون خنثایی و ابرخنثایی پول در بلندمدت: مطالعه موردی ایران [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 3-16]
 • روش داده‌های تابلویی نامتوازن ابداعات و تأثیر آن بر اشتغال: مطالعه موردی کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی [دوره 9، شماره 2، 1393، صفحه 87-100]
 • روش مؤلفه اصلی بررسی توده‌واری شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورس تهران (1385-1388) [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 69-88]

س

 • ساختار سررسید بدهی بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سررسید بدهی براساس برخی متغیرهای کلان اقتصادی [دوره 9، شماره 2، 1393، صفحه 123-146]
 • سازمان همکاری اسلامی ابداعات و تأثیر آن بر اشتغال: مطالعه موردی کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی [دوره 9، شماره 2، 1393، صفحه 87-100]
 • سیاست پولی اثرات نامتقارن سیاست پولی و نوسانات اقتصادی در اقتصاد ایران [دوره 9، شماره 2، 1393، صفحه 31-62]

ش

 • شاخص فلاکت بررسـی تأثیـر شاخـص فلاکـت بر جرم و جنایت در ایران [دوره 9، شماره 2، 1393، صفحه 63-86]
 • شاخص کیفیت حاکمیت شرکتی محاسبـه شاخص کیفیت حـاکمیت شرکتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 47-68]
 • شاخص‌های نابرابری جینی سنجش نابرابری درآمدی در بین استان‌های ایران (رویکرد عینی و قیاسی از شاخص‌های ایستای ناپارامتریک) [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 137-156]
 • شرکت‌های سرمایه‌گذاری بررسی توده‌واری شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورس تهران (1385-1388) [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 69-88]
 • شفافیت محاسبـه شاخص کیفیت حـاکمیت شرکتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 47-68]
 • شکست ساختاری پویایی درآمد سرانه در اقتصاد ایران [دوره 9، شماره 2، 1393، صفحه 147-162]

ص

 • صنعت لوله‌های گاز و نفت تخمین کارایی فنی صنعت لوله‌های گاز و نفت ایران بر اساس برآورد تابع مرزی تصادفی [دوره 9، شماره 2، 1393، صفحه 181-200]

ع

 • عدالت آثار جانبی و اساس قاعدة مسئولیت [دوره 9، شماره 2، 1393، صفحه 201-222]
 • عرضه پول بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سررسید بدهی براساس برخی متغیرهای کلان اقتصادی [دوره 9، شماره 2، 1393، صفحه 123-146]
 • علیت تودا - یاماموتو بهـره‌وری نیـروی‌کـار و تـورم در کشـورهای منتخب صادرکننده نفـت [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 29-46]
 • علیت گرنجر بهـره‌وری نیـروی‌کـار و تـورم در کشـورهای منتخب صادرکننده نفـت [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 29-46]

ف

 • فقر بررسـی مبانـی نظریه مصرف نهـادگـرا: نگاهی به اندیشه‌های وبلن [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 157-186]

ق

 • قضیة کوز آثار جانبی و اساس قاعدة مسئولیت [دوره 9، شماره 2، 1393، صفحه 201-222]

ک

 • کارایی آثار جانبی و اساس قاعدة مسئولیت [دوره 9، شماره 2، 1393، صفحه 201-222]
 • کارایی فنی تخمین کارایی فنی صنعت لوله‌های گاز و نفت ایران بر اساس برآورد تابع مرزی تصادفی [دوره 9، شماره 2، 1393، صفحه 181-200]

م

 • مخارج بهداشتی بررسی اثرات درآمد بر مخارج بهداشتی در ایران به روش (غیر‌خطی خود رگرسیونی انتقال هموار لجستیک) [دوره 9، شماره 2، 1393، صفحه 163-180]
 • مدل LSV بررسی توده‌واری شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورس تهران (1385-1388) [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 69-88]
 • مدل امیرات - بوری بررسی توده‌واری شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورس تهران (1385-1388) [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 69-88]
 • مدل ساختاری مقایسه دقت روش الگوریتم ژنتیک با روش‌های دیگر پیش‌بینی‌های نرخ ارز [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 113-136]
 • مدل سری زمانی مقایسه دقت روش الگوریتم ژنتیک با روش‌های دیگر پیش‌بینی‌های نرخ ارز [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 113-136]
 • مدل لوجیت ارزش‌گـذاری اقتصـادی – محیطـی و محاسبـه تمایل به پرداخت در پارک ملی دریاچه ارومیـه [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 187-198]
 • مسئولیت مدنی آثار جانبی و اساس قاعدة مسئولیت [دوره 9، شماره 2، 1393، صفحه 201-222]
 • مصرف بررسـی مبانـی نظریه مصرف نهـادگـرا: نگاهی به اندیشه‌های وبلن [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 157-186]
 • مطلوبیت بررسـی مبانـی نظریه مصرف نهـادگـرا: نگاهی به اندیشه‌های وبلن [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 157-186]
 • مهاجرین افغانی تأثیر مهاجرین افغانستان بر سطح اشتغال و دستمزد در بخش ساختمان اقتصاد ایران [دوره 9، شماره 2، 1393، صفحه 101-122]

ن

 • نرخ ارز مقایسه دقت روش الگوریتم ژنتیک با روش‌های دیگر پیش‌بینی‌های نرخ ارز [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 113-136]
 • نرخ ارز حقیقی و اشتغال رابطه بین نرخ ارز حقیقی و اشتغال صنایع کارخانه‌ای در اقتصاد ایران (1380-1386) [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 89-112]
 • نقدینگی آزمون خنثایی و ابرخنثایی پول در بلندمدت: مطالعه موردی ایران [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 3-16]

و

 • وبلن بررسـی مبانـی نظریه مصرف نهـادگـرا: نگاهی به اندیشه‌های وبلن [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 157-186]

ه

 • هرفیندال سنجش نابرابری درآمدی در بین استان‌های ایران (رویکرد عینی و قیاسی از شاخص‌های ایستای ناپارامتریک) [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 137-156]