مطالعات و سیاست های اقتصادی (ESP) - اصول اخلاقی انتشار مقاله